ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 2วัน 1คืน

นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวเกาะฮ่องกง-ไหว้เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
ขอพรหลวงพ่อแชกง วัดกังหัน และเทพเจ้าหวังต้าเซียน
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ถนนนาธาน และซิตี้เกท เอ้าท์เลท

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง