ทัวร์เนปาล นมัสเต เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4 วัน 3 คืน

เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain) - บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล - โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง