ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4วัน 3คืน

ไทจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-เจียงไคเชค-ตึก ไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-ซีเหมินติง
ร้านสร้อย-เหย่หลิว-สื่อเฟิ่น-ปล่อยโคมลอย-ร้านเครื่องสำอาง-ไนท์มาร์เก็ต
ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง