ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เกาสง 5วัน 4คืน

ไทจง-เกาสง-PIER2ART CENTER - ลิ่วเหอ ไนท์ มาร์เก็ต
เกาสง-ฝอกวานซาน-อุทยานห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-เจียอี้
เจียอี้-ร้านชา-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-ร้านเห็ดหลินจือ-วัดจงไถฉานซื่อ-ฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต
ไทจง-ร้านขนมพายสัปปะรด-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-ศูนย์เครื่องประดับ-ซีเหมินติง
ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง