บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์คุณภาพ คุ้มค่า ทุกบาท ทุกสตางค์

บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด
เลขที่ 285/11 หมู่บ้าน เค ริช ทาวน์ ถนน นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
094-682-9495
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
tipp.mt2k@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพมหานคร 1 วัน

ทัวร์ในประเทศ ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพมหานคร 1 วัน
999฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน
 • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
 • วรมหาวิหาร
 • วัดบวรนิเวศวิหาร
 • วัดชนะสงคราม
 • วัดสระเกศ
 • วัดสุทัศนเทพวราราม
 • วัดระฆังโฆษิตาราม
 • วัดอรุณราชวราราม
 • วัดกัลยาณมิตร
MT2-009-669

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-วัดพระศรีรัตนศาสดาราม-วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร-วัดบวรนิเวศวิหาร-วัดชนะสงคราม-วัดสระเกศ วัดสุทัศนเทพวราราม-วัดระฆังโฆษิตาราม-วัดอรุณราชวราราม วัดกัลยาณมิตร
 • 05.30

  คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางด้วย รถมินิบัสปรับอากาศ  

 • 06.00

  ขอนำท่านออกเดินทางนมัสการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่านตลอดปี นำท่านเดินทางสู่วัด พระศรีรัตน ศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว ไหว้พระแก้วมรกต แก้วแหวนเงินทองไหลมา เทมา จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  (วัดโพธิ์) ไหว้พระพุทธไสยาสน์วัดโพธิ์ ร่มเย็นเป็นสุข อยู่ดีกินดีต ลอดปี นำท่านเดินทางสู่ วัดบวรนิเวศวิหาร ที่ขึ้นชื่อทั้งในเรื่องความงดงามทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ เดินทางสู่
  วัดชนะสงคราม เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดสระเกศ เดินทางต่อไปยัง วัดสุทัศนเทพวราราม นำท่านเดินทางไปยังวัดอรุณราชวราราม ไหว้พระปรางค์วัดอรุณ ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกวันคืน หลังจากนั้นเดินทางไปยัง วัดกัลยาณมิตร  พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ (ป่าเลไลย์) 

 • 19.00

  เดินทางถึงสวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถมินิบัสปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย การที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 1,000 บาท
 • กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชำระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่
 • ค่าไกด์นำเที่ยวและพนักงานขับรถ ท่านละ 200 บาท (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและ   คนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ