บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์คุณภาพ คุ้มค่า ทุกบาท ทุกสตางค์

บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด
เลขที่ 285/11 หมู่บ้าน เค ริช ทาวน์ ถนน นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
094-682-9495
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
tipp.mt2k@gmail.com

ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย คอเคซัส 6วัน 4คืน

ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย คอเคซัส 6วัน 4คืน
32,990฿
ราคาเริ่มต้น
6 วัน 4 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia X
สายการบิน

วิหารบอดี - ถนนคนเดินรุสทาเวลี -  เทือกเขาคอเคซัส - ป้อมอนานูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย - โบสถ์เกอร์เกตี้ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อุพลิสชิเค่ วิหารจวารี -วิหารสเวติสเคอเวรี - เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - ป้อมนาริคาล่า -Mother of a Georgia - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - โบสถ์เมเตห์คีโรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ -ถนนคนเดินชาเดอนี่ - สะพานแห่งสันติภาพ

MT2-152-271

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
 • 23.00

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เมืองทบิลิซี – ซิกนากี – วิหารบอดี – ควาเรลี – เมืองทบิลิซี
 • 02.00

  ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ008

 • 07.25

  เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย
  เดินทางสู่ เมืองซิกนากี  เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองเขตซิกนากี
  เดินทางสู่ วิหารบอดี  เป็นวิหารของชาวจอร์เจียนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อก

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  เดินทางสู่ ควาเรลี  แปลว่า “ไวน์” ของแคว้นคาเคติ ที่เป็น 1ในเขตที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ของจอร์เจีย
  เดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินรุสทาเวลี  เป็นถนนที่มีสินค้ามากมาย 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3 ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี – เมืองทบิลิซี
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส   เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป
  ชม ป้อมอนานูรี  ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 16 – 17
  เดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบกี้  หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006
  แวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  ขึ้นสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส  ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้  ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
  เดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี  ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ท
  เดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 4 เมืองทบิลิซี่ – เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสชิเค่ – มิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – เมืองทบิลิซี่
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางสู่ เมืองกอรี่  เมืองแห่งประวัติศาสตร์
  ชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน  ผู้นำของลัทธิคอมมิวนิสต์
  เดินทางสู่ อุพลิสชิเค่   หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  เดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า  มิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย
  ชม วิหารจวารี  ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์
  ชม วิหารสเวติสเคอเวรี  ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียกง่าย ๆ รวมกันก็คือวิหารเสาที่มีชีวิต
  เดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 5 เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – ป้อมนาริคาล่า – Mother of Georgia – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี – โบสถ์เมเตห์คี – โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สะพานแห่งสันติภาพ – ช้อปปิ้ง Rustaveri – ดินเนอร์+ไวน์+โชว์
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางสู่ เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย  เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับอ่างเก็บน้ำทบิลิซี
  สู่ ป้อมนาริคาล่า  ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ
  ชมรูปปั้น Mother of a Georgia หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Kartlis Deda เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ
  ชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี  หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ Sameba
  ชม โบสถ์เมเตห์คี  โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่  ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ
  อิสระ ถนนคนเดินชาเดอนี่  ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป
  นำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ  เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 6 กรุงเทพฯ
 • 08.30

  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินทบิลิซี
  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ดอนเมือง โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ009

 • 19.15

  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ระบุวันเดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. จำกัดท่านละ 1 ใบ เท่านั้น
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด 20 กก.
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ 2,000 บาท ทริป/ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. ยกเลิกการเดินทาง 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 70%
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
 4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าอนุมัติ หากยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ