บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์คุณภาพ คุ้มค่า ทุกบาท ทุกสตางค์

บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด
เลขที่ 285/11 หมู่บ้าน เค ริช ทาวน์ ถนน นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
094-682-9495
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
tipp.mt2k@gmail.com

ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์ 3 วัน 2 คืน
10,990฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Bangkok Airways
สายการบิน
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
 • จุดชมวิวเมืองพุกาม ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง
 • เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์มิงกุน เจดีย์ชินผิวเม
 • วัดกุบยางกี วัดอนันตา สะพานไม้อูเข็ง
 • วัดกุโสดอว์ พระราชวังมัณฑะเลย์
MT2-152-281

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม – ชมโชว์หุ่นกระบอก
 • 08.30

  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน บางกอก แอร์เวย์

 • 12.05

  บินลัดฟ้าสู่เมือง มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ (PG) เที่ยวบินที่ PG709 มีบริการอาหารบนเครื่อง

 • 13.20

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี นำท่านขึ้นชม จุดชมวิวเมืองพุกาม ทะเลเจดีย์เมืองพุกามในมุมมอง 360 องศา

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ ชมละครหุ่นกระบอก

วันที่ 2 พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดมนูหา – วัดอนันดา – เครื่องเขิน – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ติโลมินโล - มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อู่เป็ง
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชมและร่วมสักการะ เจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่าซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้  จากนั้นนำท่านชม วัดมานุหะ ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของหมู่บ้านยินกะบา 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นท่านชม วัดอนันดา (Ananda Temple) เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจนสร้างเสร็จเมื่อปี 1091
  จากนั้นนำท่าน แวะชมสินค้าพื้นเมืองชื่อดัง เครื่องเขิน นำท่านชม วิหารธรรมยังยี (Dhammayangyi Temple) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ติโลมินโล จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง มัณฑะเลย์ จากนั้นนำท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง (U – Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก 

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 มัณฑะเลย์ – พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – มิงกุน - ล่องแม้น้ำอิรวะดี-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) - วัดกุโสดอว์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
 • 04.00

  นำท่านร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ใน พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี และร่วมกันถวายผ้าจีวรแด่พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีสู่เมืองมิงกุน นำท่านชม เจดีย์มิงกุน จากนั้นนำท่านชม ระฆังมิงกุน ซึ่งพระเจ้าปะดุงทรง สร้างไว้ เป็นระฆังสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า นำท่านชม เจดีย์ชินพิวเม ที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน 
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมือง มัณฑะเลย์

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม วัดกุโสดอว์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 จากนั้นนำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้ามินดง ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง 

 • 19.15

  บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ (PG) เที่ยวบินที่ PG714

 • 21.30

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิ่มขึ้น
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 20 กก.
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน เด็กเก็บเท่ากับผุ้ใหญ่ (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยุ่กับความพึงพอในในบริการที่ท่านได้รับ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ