บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์คุณภาพ คุ้มค่า ทุกบาท ทุกสตางค์

บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด
เลขที่ 285/11 หมู่บ้าน เค ริช ทาวน์ ถนน นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
094-682-9495
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
tipp.mt2k@gmail.com

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย มหัศจรรย์แห่งคอเคซัส 8 วัน 6 คืน

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย มหัศจรรย์แห่งคอเคซัส 8 วัน 6 คืน
38,990฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia X
สายการบิน
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • คาซเบกี้
 • วิหารจวารี
 • อนุสรณ์สถาน รัสเซีย-จอร์เจีย
 • ป้อมนาริกาล่า
 • โบสถ์เมเตห์คี
 • แท่งหินพงศวดารแห่งจอร์เจีย
 • ป้อนอนานูรี
MT2-152-310

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 • 23.00

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

วันที่ 2 กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) – ทบิลิซี่ – สะพานสันติภาพ – ป้อมนาริกาล่า – Mother of a Georgia – โบสถ์เมเตคี – ถนนรุสตาเวลี่ – มหาวิหารทบิลิซี่
 • 03.00

  ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ008

 • 08.25

  เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า นำท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซีจ ากนั้นชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่

 • กลางวัน

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) นำท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย จากนั้นให้ท่านอิสระ ถนนคนเดินรุสตาเวลี่ (Rustaveli Street) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป

 • ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ สตาลิน – เมืองคูทายสิ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อก ต่อจากนั้นนำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี่

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผู้นำของลัทธิคอมมิวนิสต์ นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคูทายสิ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4 อารามเกลาติ – โบสถ์เบกราติ – เมืองวาร์ดเซีย – เมืองถ้ำวาร์ดเซีย – เมืองทบิลิซี
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม อารามเกลาติ (Gelati Monastery) โบสถ์สำคัญประจำเมือง จากนั้นนำท่านไปชม โบสถ์เบกราติ (Bagrati Church) โบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์เจีย 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ เมืองวาร์ดเซีย(Vardzia) เมืองเล็กๆ ในตอนกลางของประเทศจอร์เจีย นำท่านชม เมืองถ้ำวาร์ดเซีย (Vardzia Cave Town) ชมหน้าผาแกะสลัก ที่ชาวจอร์เจียสร้างขึ้นในอดีต จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ กรุงทบิลิซี่ 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

วันที่ 5 ทบิลิซี่ – วิหารอะลาเวอเดลี่ – เทลอาวีฟ – ป้อมปราการบาโตนิส – ทบิลิซี่
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านไปเที่ยวชมความสวยงามของ วิหารอะลาเวอเดลี่ (Alaverdi Monastery) โบสถ์ขนาดใหญ่ลำดับที่ 2 ของจอร์เจีย 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทลาวี(Tel Avi) ชม ป้อมปราการบาโตนิส (Batonis Tsikhe) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ กรุงทบิลิซี

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

วันที่ 6 เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – ซิกนากี – วิหารบอดี – ควาเรลี – ทบิลิซี่
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) เป็นอนุสาวรีย์ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับอ่างเก็บน้ำทบิลิซี จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซิกนากี (Sighnaghi)

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ วิหารบอดี (Bodbe Monastery) เป็นวิหารของชาวจอร์เจียนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อก นำท่านออกเดินทางสู่ ควาเรลี (Kvareli) 
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

วันที่ 7 คาซเบกี้ – ป้อมอนาอูรี่ – อนุสรณ์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย – กูดาอูรี่ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – ทบิลิซี่
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป ระหว่างทางให้ท่านได้ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบกี้ ระหว่างทางที่เดินทางกลับแวะชม อนุสรณ์สถาน รัสเซีย–จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่ บนเนินเขา 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri)
  ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi)

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

วันที่ 8 ทบิลิซี่ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 • 09.40

  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ009 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 • 20.15

  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ระบุวันเดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 25 กก. จำกัดท่านละ 1 ใบ เท่านั้น
 • ค่ารถรับ – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด 25 กก.
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,ทิปคนขับรถ และทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท/ทริป (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลืองวดสุดท้าย) *** เด็กชำระเท่ากับผู้ใหญ่ ยกเว้นเด็กทารก ***

โปรแกรมทัวร์แนะนำ