บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์คุณภาพ คุ้มค่า ทุกบาท ทุกสตางค์

บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด
เลขที่ 285/11 หมู่บ้าน เค ริช ทาวน์ ถนน นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
094-682-9495
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
tipp.mt2k@gmail.com

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย Grand and Great of Georgia 8 วัน 6 คืน

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย Grand and Great of Georgia 8 วัน 6 คืน
42,990฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia X
สายการบิน
 • วิหารศักดิ์สิทธฺ์ทบิลิวี
 • มหาวิหารจวารี
 • ป้อมอนานูรี 
 • ทะเลสาบเชวาน
 • หุบเขาเอวาน
 • อาร์เมเนีย
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
MT2-152-311

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 • 23.00

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

วันที่ 2 กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) – ทบิลิซี่ – เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ สตาลิน – เมืองคูทายสิ
 • 03.00

  ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ008

 • 08.25

  เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta ) นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6
  จากนั้นนำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี่ (Gori) 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผู้นำของลัทธิคอมมิวนิสต์ สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคูทายสิ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 อารามเกลาติ – อารามบากราติ - บาทูมี่ – อาลีและนีโน่ – ล่องเรือทะเลดำ - รับประทานอาหารเย็น มื้อพิเศษ + โชว์น้ำพุ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ชม อารามเกลาติ (Gelati Monastery) โบสถ์สำคัญประจำเมือง จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เบกราติ (Bagrati Church) โบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์เจีย

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น ออกเดินทางไปยัง เมืองบาตูมี (Batumi) เป็นเมืองท่าชายทะเลและเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลดำ ท่านเดินทางไปยัง จัตุรัสบาตูมี ปิอาซซ่า (Batumi Piazza) หนึ่งในจัตุรัสที่สำคัญของเมืองบาตูมี ถ่ายรูปกับรูปปั้น อาลี และ นีโน่ (Ali and Nino Moving Sculptures) จากนั้นนำท่าน ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ ของบาตูมี ชมความสวยงามของทะเล 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนตึก Alphabetic Tower สามารถชมวิวของทั้งเมืองบาทูมี่ได้
  จากนั้นนำท่าน ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ (Fountain Show) ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองบาทูมิ

วันที่ 4 เมืองเก่าบาทูมี่ - จัตุรัสยุโรป – ถ้ำโพรมีธีอุส - บอร์โจมี่ - สวนน้ำแร่บอร์โจมี่
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินชม เมืองเก่าบาทูมี่และจัตุรัสยุโรป ชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างทางเดินริมทะเลระยะทาง 7 กม. 
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ถ้ำโพรมีธีอุส ถ้ำหินงอกหินย้อยที่ท่านจะประหลาดใจกับทิวทัศน์อันน่าทึ่งของหินงอกหินย้อยและน้ำตกที่กลายเป็นหิน แม่น้ำใต้ดิน และทะเลสาบของถ้ำ ทั้งหมดนี้ถูกขับความงามโดยระบบไฟ LED

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น นำท่านออกเดินทางสู่  บอร์โจมิ (Borjomi) บอร์โจมิขึ้นชื่อเรื่องแหล่งน้ำแร่ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศจอร์เจีย จากนั้นนำท่านสัมผัส หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของชาวจอร์เจียที่มาลิ้มรส น้ำแร่ธรรมชาติบอ์โจมิ ณ สวนน้ำแร่ธรรมขาติ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1850 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

วันที่ 5 คาซเบกี้ – ป้อมอนาอูรี่ – อนุสรณ์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย – กูดาอูรี่ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – ทบิลิซี่
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญ เป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highway สร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียต
  นำท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) ระหว่างทางให้ท่านได้ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบกี้ 
  ระหว่างทางที่เดินทางกลับแวะชม อนุสรณ์สถาน รัสเซีย–จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่ บนเนินเขา

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) นำท่านไปชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church)
  นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi)

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

วันที่ 6 ทบิลิซี่ – สะพานแห่งสันติภาพ - ป้อมนาริกาล่า - พระแม่แห่งจอร์เจีย – โบสถ์เมเตห์คี - โรงน้ำแร่เก่าแก่ - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี่ - ถนนคนเดินรุสตาเวลี่
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ชมรูปปั้น Mother of a Georgia ชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน นำท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย จากนั้นให้ท่านอิสระ ถนนคนเดินรุสตาเวลี่ (Rustaveli Street) 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

วันที่ 7 เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – ซิกนากี – วิหารบอดี – ควาเรลี - ทบิลิซี่
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับอ่างเก็บน้ำทบิลิซี จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซิกนากี (Sighnaghi)

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ วิหารบอดี (Bodbe Monastery) เป็นวิหารของชาวจอร์เจียนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกถูกสร้างขึ้นในครั้งแรกราวศตวรรษที่  9 ท่านออกเดินทางสู่ ควาเรลี (Kvareli) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi)

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น พิเศษลิ้มรสไวน์จอร์เจีย และการแสดงท้องถิ่น

วันที่ 8 ทบิลิซี่ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 • 09.40

  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ009 

 • 20.15

  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ระบุวันเดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ จะต้องเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 25 กก. จำกัดท่านละ 1 ใบ เท่านั้น
 • ค่ารถรับ – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด 25 กก.
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,ทิปคนขับรถ และทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท/ทริป (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลืองวดสุดท้าย) *** เด็กชำระเท่ากับผู้ใหญ่ ยกเว้นเด็กทารก ***

โปรแกรมทัวร์แนะนำ