บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์คุณภาพ คุ้มค่า ทุกบาท ทุกสตางค์

บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด
เลขที่ 285/11 หมู่บ้าน เค ริช ทาวน์ ถนน นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
094-682-9495
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
tipp.mt2k@gmail.com

ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ GRAND SWISS 9วัน 6คืน

ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ GRAND SWISS 9วัน 6คืน
63,900฿
ราคาเริ่มต้น
9 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Emirates
สายการบิน

มิลาน - ทะเลาสาบโคโม - โลคาร์โน - ยอดเขากรินเดลวัลด์เฟียสต์ - ยอดเขากอร์เนอร์กรัท - ทีราโน่ - รถไฟเบอร์นินา - เซนต์ มอริทช์
กลาเซียเอ็กซ์เพลส - เซอร์แมท - อันเดอแมท - แทซ - มองเทรอ - เวเวย์ - โลซานน์ - เจนีวา - เบิร์น - ลูเซิร์น - ซูริค

MT2-077-426

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 17.00

  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8-9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • 20.35

  ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373/EK101

วันที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ-มิลาน-ทะเลสาบโคโม-OUTLET-โลคาร์โน
 • 07.45

  เดินทางถึง เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ ชมความสวยงามของทะเลสาบโคโม่ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก นำท่านเดินทางสู่ FOX TOWN OUTLETสนุกกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ในราคาที่ถูก

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลคาร์โน ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบแมกจิโอเร่ และยังเป็นเมืองพักตากอากาศที่สำคัญของชาวสวิตเซอร์แลนด์

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3 โลคาร์โน - อันเดอแมท - กลาเซียเอ็กซเพรส - เซอร์แมท - แทซ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท เมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟ กลาเซีย เอ็กซเพรสรถไฟสายโรแมนติคที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • ...

  นำท่านเดินทางโดยรถไฟสายสำคัญและสวยงามที่สุดเส้นทางหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นามว่า กลาเซียเอ็กซ์เพลสตอนกลาง  ชื่นชมกับขุนเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามเกินคำบรรยาย ท่านจะได้เห็นบรรยากาศแบบชนบทๆ ยิ่งรถไฟเดินทางนานขึ้นเรื่อยๆก็ได้เข้าสู่ธรรมชาติมากขึ้นท่านจะเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ไม่รู้เบื่อ

 • ...

  จนกระทั่งรถไฟกลาเซีย เอ๊กซ์เพลส เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ นำท่านนั่งรถไฟสู่กอร์เนอร์กรัทผ่านธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามทั้งสองข้างทางตรงสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,286 เมตร ณ ที่นี้ ท่านจะได้พบจุดที่สวยที่สุดของการชมยอดเขาต่างๆ โดยเฉพาะยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ภูเขายอดคล้ายเขาวัวโดดเด่นที่ความสูง 4,478 เมตร

 • ...

  จากนั้นนำท่านกลับสู่ เมืองเซอร์แมท เพื่อเปลี่ยนการเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองแทซ 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 4 แทซ - มองเทรอ - เวเวย์ - โลซานน์ - เจนีวา
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ ระหว่างทางแวะถ่ายภาพความงดงามของ ปราสาทซีลอน ซึ่งตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเวเว่ย์ เมืองที่ ชาร์ลี แชปลิน ตลกระดับโลกได้มาใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายที่นี่ ..แวะถ่ายภาพกับ –ที่ปลูกเรียงรายงดงามอยู่ริมทะเลสาบ นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ ชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ ย่านช้อปปิ้งปลาซแชง ฟรองซัวส์ มหาวิหารนอทเทรอดามอันเก่าแก่ เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1718 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเจนีวาเมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา นำท่านชมกรุงเจนีวาอันงดงามที่รายล้อมด้วยสวนสาธารณะ และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิ ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล ...แวะถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ ชมน้ำพุเจทโด ที่สูงถึง 130 เมตร สัญลักษณ์ที่งดงามริมทะเลสาบเจนีวา 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 5 เจนีวา - เบิร์น - ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - อินเทอลาเก้น
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ชมกรุงเบิร์น เมืองที่ได้รับตำแหน่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้ ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านเสื้อผ้าบูติค ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปีที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองกริลเดอวาล เพื่อนั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE สนุกกับการเล่นหิมะบนยอดเขา และ เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง จนได้เวลานำท่านลงจากยอดเขา โดยการนั่งรถไฟชมวิวทิวทัศน์อีกฝั่งสู่ เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ

วันที่ 6 อินเทลาเก้น-หมู่บ้านกรินเดอวัลด์-กรินเดลวัลด์เฟียสต์-ลูเซิร์น
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ หมู่บ้านกรินเดลวัลด์  นำท่าน นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ กรินเดลวัลด์เฟียสต์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของยอดเขาเฟียสต์ ความสูง 2,168 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • ...

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิสฯ แต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี....นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 7 ลูเซิร์น - ซูริค - น้ำตกไรน์ - เซนต์มอริทซ์
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค ชมเมืองซูริค บริเวณถนนช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริคและใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายที่ดีที่สุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั้น เดินทางสู่ ชไตน์อันไรน์ เมืองที่สวยงาม และยังคงทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามของสถานที่ต่างๆในประวัติศาสตร์ชมความยิ่งใหญ่ และความสวยงามของ น้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ มอริทช์ เมืองตากอากาศที่แพงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 8 เซนต์มอริทซ์ - รถไฟเบอร์ดินา - ทีราโน่ - มิลาน - ดูไบ - ประเทศไทย
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

 • ...

  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองเซนต์ มอริทช์ เพื่อเดินทางโดย รถไฟ BERNINA EXPRESS

 • ...

  นำท่านนั่ง รถไฟ BERNINA EXPRESS สู่ เมืองทีราโน่ 

 • ...

  ถึงสถานี เมืองทีราโน่  เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นจากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1386 ..อิสระช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของ เมืองมิลาน 
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิลาน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

 • 21.35

  ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK92/EK372

วันที่ 9 ประเทศไทย
 • 18.40

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 4. ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ

เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 7. ค่าทิปท่านละ - ยูโร
 8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,500.- บาท (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณี ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)

หมายเหตุ 

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ….
 • หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

โปรแกรมทัวร์แนะนำ