บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์คุณภาพ คุ้มค่า ทุกบาท ทุกสตางค์

บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด
เลขที่ 285/11 หมู่บ้าน เค ริช ทาวน์ ถนน นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
094-682-9495
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
tipp.mt2k@gmail.com

ทัวร์ตุรกี เที่ยวฟิน ตุรกี มรดกโลก 2 คาบสมุทร 8วัน 6คืน

ทัวร์ตุรกี เที่ยวฟิน ตุรกี มรดกโลก 2 คาบสมุทร 8วัน 6คืน
34,990฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Qatar Airways
สายการบิน

-นครใต้ดินคัปปาโดเกีย
-นครโบราณเฮียราโปลิส
-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
-ป้อมปราการอังคาร่า
-สุสานอตาเติร์ก
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

MT2-152-210

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 06.30

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 7-8 เคาน์เตอร์ Q เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)

 • 09.25

  บินลัดฟ้าสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR831

 • 13.08

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศการ์ต้า

 • 14.35

  บินลัดฟ้าสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR241

 • 19.05

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 2
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ออกเดินทางจากเมืองอิสตันบุลสู่ เมืองชานักกาเล

  ออกเดินทางสู่ เมืองเอเฟซุส  เข้าชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส

  เข้าชม บ้านพระแม่มารี

  ท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  เดินทางสู่ เมืองปามุกคาเล่

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ชม ปราสาทปุยฝ้าย

  ชม นครโบราณเฮียราโปลิส

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ชม ระบำหน้าท้อง

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เข้าชม นครใต้ดินไคมัคลีหรือนครชาดัค

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  เดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่

  ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

  ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา โบสถ์มังกร โบสถ์แอปเปิ้ล

  เดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์

  แวะชม โรงงานทอพรม  , โรงงานเซรามิก  และ โรงงานเครื่องประดับ

  ออกเดินทางไปยัง กรุงอังการ่า

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก Kocatepe Mosque

  เดินทางสู่ สุสานอตาเติร์ก

  ชม ป้อมปราการอังคาร่า

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  เดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ชม ฮิปโปโดรม

  ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน

  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ชม พระราชวังทอปกาปึ

  ชม อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  ชม พระราชวังโดลมาบาเช่

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล

 • 20.15

  บินลัดฟ้าสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR242

วันที่ 8
 • 00.20

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศการ์ตา จากนั้นนำท่านพักผ่อนภายในสนามบินเพื่อรอต่อเครื่อง

 • 02.00

  บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR834

 • 12.30

  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าข้างต้นนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก. ท่านละ 1 ชิ้น
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิ่มขึ้น
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 23 กก.
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถรวม 42 USD /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์รวม 24 USD /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ