บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์คุณภาพ คุ้มค่า ทุกบาท ทุกสตางค์

บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด
เลขที่ 285/11 หมู่บ้าน เค ริช ทาวน์ ถนน นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
094-682-9495
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
tipp.mt2k@gmail.com

ทัวร์เกาหลี IN LOVE IN RAIL BIKE 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี IN LOVE IN RAIL BIKE 5 วัน 3 คืน
21,900฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 3 คืน
การเดินทาง
JEJU Air
สายการบิน
 • ปั่นจักรยานเรียลไบท์สวีทสไตล์เกาหลี
 • พักโซล 3 คืน
 • สนุกสุดฟินไปกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • พิเศษไปกับบุฟเฟต์ขาปู
MT2-191-224

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • xx.xx

  คณะพร้อมกันที่ “สนามบินสุวรรณภูมิ” อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เช็คอินเคาน์เตอร์ของสายการบิน เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท/จินแอร์/ทีเวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท และหัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

 • xx.xx

  เหินฟ้าสู่ “สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ” เดินทางโดยสายการบินของ เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท/จินแอร์/ทีเวย์

วันที่ 2
 • xx.xx

  เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้”

  นำท่านไปยังสถานที่แรกของการเดินทางครั้งนี้คือที่ “สะพานกระจกอาร่าบลู  (Ara Blue Walk)” 

   

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวันด้วยเมนู “ทัคคาลบี้ (Dakkalbi)”

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางไปทำกิจกรรม “ปั่นจักรยานเรียลไบท์ (Rail Bike)”

  จากนั้นนำท่านไปชม “ถ้ำควังเมียง (Gwangmyeong Cave)”

 • เย็น

  รับประทานอาหาร บริการท่านด้วยเมนู “ชาบูชาบูสุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี (Shabu Shabu)”

  ที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม L’art Hotel หรือเทียบเท่า

   
วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)

  นำท่านเดินทางสู่ “สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland)”

 • เที่ยง

  รับประทานอาหาร บริการท่านด้วยเมนู “บุฟเฟต์ปิ้งย่าง (BBQ Buffet)”

 • บ่าย

   นำท่านสู่ “เอ็นโซลทาวเวอร์ (N Seoul Tower)”

  นำท่านไปช้อปปิ้งที่ “ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท (Hongdae Shopping Street)”

   

 • เย็น

  รับประทานอาหารค่ำ บริการท่านด้วยเมนู พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปู พร้อมเบียร์ไวน์ ไม่อั้น

  ที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม L’art Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นำท่านเดินทางสู่ “ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine)”

  โรคมะเร็ง จากนั้นนำท่านไปชม “พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace)” 

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “คอสเมติกเซนเตอร์ (Cosmetic Center)”

   

   
 • เที่ยง

  รับประทานอาหาร บริการท่านด้วยเมนู “พอร์กคาลบิ หรือ หมูย่างเกาหลี (Porkgalbi)”

   
 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum)”

  นำท่านเรียนรู้ “การทำข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ)”

  จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ที่ “ดิวตี้ฟรี (Duty Free)”

  จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ “ช้อปปิ้งถนนเมียงดง (Myeong Dong)”

 • เย็น

  รับประทานอาหาร บริการท่านด้วยเมนู“จิมดัก (Jimdak)”

  ที่พัก   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม L’art Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นำท่านเดินทางสู่ “ศูนย์สมุนไพรฮอคเกนามู (Hokenamu)”

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โรงงานพลอยอเมทิสหรือพลอยสีม่วง (Amethyst Factory)”

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (Ginseng Center)”

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม “สวนยออิโด (Yeouido Park)” 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหาร บริการท่านด้วยเมนู “บุฟเฟต์ต๊อกโบกี”

   
 • บ่าย

  ก่อนกลับนำท่านแวะซื้อของฝากที่ “ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Super Market)”

  ถึงเวลาอันสมควรแก่การเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้”

  เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้” จัดเตรียมสัมภาระให้เพียบพร้อม พร้อมกับโหลดกระเป๋าและเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง

 • xx.xx

  เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางโดยสายการบินของ เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท/จินแอร์/ทีเวย์

   
 • xx.xx

  เดินทางถึง “สนามบินสวรรณภูมิ” โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500.- บาท / ท่าน / ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าขึ้นลิฟท์และกุญแจคู่รัก ณ เอ็นโซลทาวเวอร์
 • หากผู้เดินทางไม่ได้ถือหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของประเทศไทย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสาร ขาไป – ขากลับพร้อมคณะ        
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน **หมายเหตุ: หากน้ำหนักกระเป๋าของท่านเกินกว่าทางสายการบินกำหนด จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์ที่ระบุไว้**
 • ค่ารถโค้ชนำเที่ยว ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ราคารวม VAT สำหรับค่าบริการ
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายรายการ        
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลสภาพถาวรสิ้นเชิง จำนวน 1,000,000.- บาท / การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง จำนวน 500,000.- บาท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ ปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ได้ในจำนวนที่ทางบริษัทประเมินแล้วว่าไม่สมควรจะออกเดินทาง และจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินในค่าบริการทุกส่วน (เงื่อนไขนี้ใช้กับการเดินทางไปประเทศที่ต้องใช้วีซ่า)
3. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า ประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมาย และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทย และเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ และทางบริษัทฯไม่สามารถการันตีให้กับลูกค้าในการเข้าประเทศ ทุกกรณี!!**
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมการเดินทาง เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
6. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก
7. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือ หรือเกิดจากการตัดสินใจจากผู้ตรวจเข้าเมืองหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
9. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่ พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
10. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ หรือ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปใน ลักษณะเหมาจ่าย
11. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
12. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
13. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
14. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
15. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
16. รูปสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร หรือสินค้าที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทาง เป็นเพียงภาพโฆษณาตัวอย่างเท่านั้น เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีการพัฒนา เสริมสร้าง และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า ณ สถานที่จริงจะเป็นในรูปแบบใด
17. หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์ที่จะไม่เดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยว ที่ระบุอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยว จะต้องชำระเงินเป็นจำนวน 5,000 บาท / ท่าน / 1 วัน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ